Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fluorescensstudie av mikroorganismer
Författare
Andersson Per Ola
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1999
Gemensamt för mikroorganismer är att de innehåller molekyler som avger fluorescens om de blir belyst med ljus med lämplig våglängd. Exempel på sådana molekyler är tryptofan och NADH. Eftersom fluorescenstekniken både är känslig och enkel så är den en av de största kandidaterna till att ingå i B-varningsinstrument. I denna studie har fluorescens uppmätts dels från flera olika typer av mikroorganismer i buffertlösning och dels från isolerade molekyler i vattenlösning. Fluorescensen uppmättes med en fluorescensspektrofotometer vars känslighet var tillfredsställande inom det intressanta våglängdsintervallet 210 - 550 nm. Preliminärt visar studie att fluorescensens våglängdsberoende skiljer sig mellan biologiskt material som normalt finns i luft och bakterier som odlats upp i laboratorium. Detta faktum kan utnyttjas i ett B-varningsinstrument för grov särskiljning mellan naturlig och icke naturlig organsim i luft.