Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Systematiskt brandskyddsarbete med Hallsta pappersbruk som tillämpningsexempel
Författare
Nilsson Madelein, Nyberg Henrik
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2005
Den 1 januari 2004 ersatte lagen Lag om skydd mot olyckor den tidigare Räddningstjänstlagen. I samband med detta gav Statens räddningsverk ut ett allmänt råd för att förtydliga delar av den nya lagen. I rådet (SRVFS 2004:3) står det bland annat att ett systematiskt brandskyddsarbete bör bedrivas och att ägare eller nyttjanderättshavare fortlöpande bör vidta de åtgärder som behövs för att eliminera eller minska risken för brand. Att arbeta med ledningssystem blir allt vanligare och intresset för att införa olika ledningssystem i företag eller organisationer har ökat på senaste tiden. Då ett företag inför ett ledningssystem sätts fasta rutiner upp för att reglera arbetet med olika typer av frågor. En av anledningarna till det ökande intresset för olika ledningssystem är att kunder ställer krav på att företag ska ha bra systematiska interna kontrollprocesser. Alla verksamheter är känsliga för skador alstrade av bränder. För ett företag kan en stor skada, som leder till produktionsstopp, medföra risk för företagets överlevnad då kunderna kan byta till andra leverantörer. Ett förebyggande arbete hjälper till att förhindra eller minska konsekvenserna av en eventuell skada. Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär att ägare och nyttjanderättshavare ska få god kunskap om sitt eget brandskydd. Arbetet bör givetvis bedrivas såväl med avseende på förebyggande åtgärder som på de åtgärder som planeras i händelse av inträffad brand. Tanken bakom systemet med systematiskt brandskyddsarbete är att bränder ska minska, både till antal och storlek. Den här rapporten ger först en allmän beskrivning av ledningssystem och systematiskt brandskyddsarbete. En redogörelse ges av hur ett ledningssystem är uppbyggt samt hur det bör införas, upprätthållas och uppdateras. Därefter beskrivs vilka rutiner och instruktioner ett systematiskt brandskyddsarbete bör innehålla. För att konkretisera problemet har vi tagit fram stora delar av ett systematiskt brandskyddsarbete åt Hallsta pappersbruk i Hallstavik.