Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Integration av systematiskt brandskyddsarbete med ISO 14001
Författare
Finn Anders
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2005
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, betonar den enskildes skyldigheter att vidta brand- och riskförebyggande åtgärder. Detta betonar Räddningsverket ytterligare genom att ge ut det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete - SBA. Syftet med rådet är att verksamhetsutövarna själva skall bedriva ett kontinuerligt brandskyddsarbete. Alla skall bedriva SBA men i vilken utsträckning och grad är verksamhetsberoende. Med LSO övergår även myndigheternas brandskyddskontroller i form av brandsyner, till att hädanefter utföras i form av tillsyn av verksamhetens eget brandskyddsarbete. Hur SBA skall bedrivas och i vilken omfattning är tillika verksamhetsberoende, vilket detta arbete tydliggör. SBA:s omfattning kan delas upp i två delar, organisatoriskt brandskydd samt dokumentation av verksamhetens brandskyddsarbete. Grundtanken är att verksamheten skall skapa och upprätta en brandskyddsorganisation, och dess rutiner, på egen hand för att skapa engagemang och öka kunskaperna och förståelsen inom verksamheten för dess brandskydd och eventuella brandtekniska lösningar. Hjälp av utomstående expertis kan dock vara aktuellt som stöd vid eventuell risk- och byggnadsteknisk inventering. I arbetet presenteras en sammanställning av råd för hur strukturen för SBA kan bedrivas utifrån Räddningsverkets och några av landets större räddningstjänsters rekommendationer. Vidare anger det allmänna rådet vilka som skall dokumentera sitt brandskydd, såväl innehåll som omfattning. Många verksamhetsutövare och företagare bedriver idag någon form av säkerhets- och kvalitetsarbete. Till dess hjälp används i stor utsträckning ledningssystem för att skapa struktur och systematik i säkerhetsarbete. Arbetssättet i miljöledningssystemet ISO 14001 använder en grundstruktur som bygger på PDCA-cykeln (Demings cirkel), Plan(planera)-Do(genomföra)- Check(kontrollera)-Act(agera). Denna arbetsstruktur är väldigt snarlik önskemålen som finns om hur SBA skall bedrivas, vilket gör att en verksamhet som utför ett miljösäkerhetsarbete utifrån ISO 14001 kan använda de redan befintliga rutinerna vid implementeringen för att underlätta efterlevnaden av kraven som rör SBA. Arbetet i denna rapport belyser detta genom att presentera ett integrationsförslag för SBA med ISO 14001. För att kunna dra nytta av de befintliga organisations- och dokumentationsrutinerna presenteras ett integrationsförslag i form av hänvisningstabeller till lämpliga kapitel i ISO 14001, där de rekommenderade organisatoriska brandskyddsmomenten samt de rådande dokumentationskraven behandlas. Hänvisningstabellerna bör utformas och anpassas till respektive verksamhet efter dess behov och ambitionsnivå. Tabellerna ska bidra till att skapa överblick över verksamhetens SBA och samtidigt kunna utgöra en referensnyckel vid myndigheternas eventuella tillsyn av brandskyddet. Som hjälp vid integreringen av SBA med ISO 14001 presenteras ett förslag där brandskyddsarbetet utgör underrubriker i det befintliga miljöledningssystemet. Underrubrikerna skall täcka in det krav som ställs på verksamheten för att kunna bedriva ett fullgott SBA. Vilka underrubriker som är relevanta att använda styrs av egna behov och önskemål. Några garantier för att en integration av verksamhetens SBA med ett befintligt ledningssystem kommer att leda till ett gott brandskydd finns inte. Dock finns det goda förutsättningar för att det skall kunna bidra med förutsättningar för att skapa systematik i brandskyddsarbetet, ty lägger man ner energi och resurser för att utnyttja en fungerande organisation borde det innebära att avsikten är, och att förutsättningarna finns, för att skapa ett effektiv och väl fungerande SBA.