Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Handbok för riskanalys
Författare
Davidsson Göran
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2003
Riskanalys innebär en systematisk identifiering av olycksrisker och bedömning av risknivåer. Riskanalysen kan visa på brister i säkerheten och utgöra underlag för riskreducerande åtgärder. Den är därför en viktig del i riskhanteringsproces­sen. Handbok för riskanalys ger grundläggande kunskaper om riskanalys och olika riskanalytiska metoder på ett strukturerat och lättillgängligt sätt. Boken är avsedd att användas som kursmaterial vid Räddningsverkets skolor och som underlag och vägledning i kommunernas och länsstyrelsernas riskhanteringsarbete och interna utbildningsverksamhet.