Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
BfK Beräkningsmodeller för kemikalieexponering : Modell- och systembeskrivning
Författare
Wetter Erik, Thaning Lennart, Winter Stellan
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
2000-11
Det transporteras och hanteras mängder av giftiga, brandfarliga eller explosiva ämnen i Sverige. Denna hantering kan utgöra ett hot mot befolkningen om en olycka skulle inträffa. Därför har Statens Räddningsverk (SRV) beslutat sig för att utveckla ett datorprogram för att kunna simulera konsekvenserna av en kemikalieolycka. SRV kontaktade Försvarets forskningsanstalt (FOA) för få hjälp med denna utveckling, detta främst på grund av FOAs erfarenheter av spridningsmodeller vad beträffar kemiska stridsmedel som också går bra att tillämpa på industrikemikalier. Projektet Beräkningsmodeller för kemikalieexponering påbörjades i april 1996. Arbetet har sedan dess huvudsakligen inriktats på att skapa ett program med ett enkelt användargränssnitt jämfört med andra applikationer inom samma ämnesområde. Idag klarar programmet både av att simulera konsekvenserna av ett angrepp med C-stridsmedel såväl som en kemikalieolycka, dock är det olika modeller för de två fallen.