Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Bestämning av nedre åldersgräns för användning av folkskyddsmask för barn
Författare
Mauritzson-Sandberg E, Sandberg L
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1983-09
Skyddsmask 33, storlek 5, har utprovats på 86 barn i åldrarna 3 till 7 år med syfte att: 1. Söka fastställa en nedre åldersgräns för användning av skyddsmasken. 2. Undersöka om skyddsmasken kan utgöra ett godtagbart alternativ eller komplement till andra typer av andningsskydd. 3. Speciellt studera vilka preferenser vägrargruppen har för alternativa andningsskydd.