Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Assessment of Emergency Planning Based on Analysis of Empirical Data = Värdering av räddningsinsatsplaner grundad på analys av empiriska data
Författare
Rejnus Lars, Jenvald Johan, Morin Magnus
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1998-05
Resultatet av en räddningsinsats vid en större olycka eller katastrof beror till stor del av kvaliteten på befintliga planer och stående order. Det är därför viktigt att planeringsprocessen innehåller metoder för att identifiera brister och svagheter i nya och befintliga planer. Värdering av räddningsinsatsplaner är en komplicerad process, då flera olika enheter från olika organisationer interagerar i syfte att uppnå ett gemensamt mål, ofta utspridda över ett stort geografiskt område. Metoderna för detta arbete har hittills varit att granska verkliga katastrofinsatser och räddningsövningar. I denna uppsats beskriver vi hur räddningsövningar kan förse oss med värdefull kunskap och stödja identifieringen av värderingsparametrar, som sedan kan användas vid värdering av räddningsinsatsplaner. Vårt angreppssätt är detaljerad datainsamling tillsammans med utnyttjande av kvalificerade instrument för sammanställning, presentation och återuppspelning av händelseförloppet från räddningsinsatsövningar. Metoden gör det möjligt att presentera en entydig bild av händelseförloppet för analytiker och domänexperter och stödja deras identifiering av relevanta och mätbara värderingsparametrar. I uppsatsen diskuterar vi ett antal parametrar som är viktiga för räddningsinsatsplanering, som larmområden, fördröjningar i räddningsarbetet och resursutnyttjande.