iso-Pentylnitrit

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

iso-Pentylnitrit

Ämnes­beskrivning:

Mycket brandfarlig vätska.

Skylt enligt ADR:

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Brandfarlig (GHS02)