Uranhexafluorid, radioaktivt ämne, undantaget kolli
Vid temperatur och tryck över 64 °C respektive 152 kPa (1,5 atm) är även vätskefas möjlig.

Märkning & ID

Anmärkning: Vid temperatur och tryck över 64 °C respektive 152 kPa (1,5 atm) är även vätskefas möjlig.

Översikt

Ämne:

Uranhexafluorid, radioaktivt ämne, undantaget kolli
mindre än 0,1 kg per kolli, ej fissilt eller undantaget fissilt

Ämnes­beskrivning:

Giftigt frätande radioaktivt ämne.

Skylt enligt ADR:

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Giftiga ämnen Frätande ämnen

Dessutom ska ev. miljöfarlighet märkas upp. Se hjälpen.

Etikettering av kollin enligt reglerna för transport av farligt gods på landsväg (ADR) och järnväg (RID).

När ska transport­märkningen kompletteras med fisk och träd?

Transportmärkningen ska alltid kompletteras med ”fisk och träd” om ämnet är farligt för vattenmiljön, även om den etiketten inte anges explicit.

ADR och RID anger inte i detalj vilka UN-nummer som anses vara farliga för vattenmiljön, utan det handlar om att klassificera varje enskilt ämne. Reglerna kring detta står i ADR respektive RID, kapitel 5.2.1.8 (angående märkningen) och 2.2.9.1.10 (angående kriterierna).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Giftig (GHS06)