2,2'-Azodi(iso-butyronitril)

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

2,2'-Azodi(iso-butyronitril)
som vattenbaserad pasta

Ämnes­beskrivning:

Självreaktivt ämne (vars temperatur inte behöver kontrolleras under transport). Kan sönderfalla kraftigt exotermt även utan medverkan av syre.

Lösning:

Detta ämne är en lösning. En separat ämnespost finns för det rena ämnet.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Brandfarlig (GHS02)