Råterpentin
Ämnets flampunkt varierar med hur stort svavelinnehållet är.

Märkning & ID

Anmärkning: Ämnets flampunkt varierar med hur stort svavelinnehållet är.

Översikt

Ämne:

Råterpentin

Ämnes­beskrivning:

Mycket brandfarlig vätska.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Brandfarlig (GHS02)