Tetraetylbly

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

Tetraetylbly

Ämnes­beskrivning:

Giftigt ämne som också kan vara brandfarligt. Graden av brandfara beror på beredningsform. Om beredningens UN-nummer anges, sök på det.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Giftig (GHS06)