Hexametylendiamin, smält
För ADR- och RID-transport, se UN 2735.

Märkning & ID

Anmärkning: För ADR- och RID-transport, se UN 2735.

Översikt

Ämne:

Hexametylendiamin, smält

Ämnes­beskrivning:

Svagt frätande basisk vätska (organisk).

Skylt enligt ADR:

Märkning och faroangivelser

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Frätande (GHS05)