Hydrokinon, flytande
ÄMNET ÄR INTE LÄNGRE KLASSAT SOM FARLIGT GODS. UN-numret har därför utgått. Ämnet var tidigare klassificerat som "Låggradigt giftig vätska (organisk)".

Märkning & ID

Anmärkning: ÄMNET ÄR INTE LÄNGRE KLASSAT SOM FARLIGT GODS. UN-numret har därför utgått. Ämnet var tidigare klassificerat som "Låggradigt giftig vätska (organisk)".

Översikt

Ämne:

Hydrokinon, flytande

Ämnes­beskrivning:

Skylt enligt ADR:

-

Märkning och faroangivelser

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Frätande (GHS05)