N,N-Dimetyl-p-toluidin

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

N,N-Dimetyl-p-toluidin

Ämnes­beskrivning:

Giftig vätska (organisk).

Skylt enligt ADR:

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Giftig (GHS06)