1,2,4,5-Bensentetrakarboxylsyradianhydrid

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

1,2,4,5-Bensentetrakarboxylsyradianhydrid

Ämnes­beskrivning:

Skylt enligt ADR:

-

Märkning och faroangivelser

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Frätande (GHS05)