1-Metyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

1-Metyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin

Ämnes­beskrivning:

Giftigt ämne.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Skadlig (GHS07)