Märkning & ID

Översikt

Ämne:

Tioacetamid

Ämnes­beskrivning:

Skylt enligt ADR:

-

Märkning och faroangivelser

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Skadlig (GHS07)