2,4-Dimetyl-3-pentanon

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

2,4-Dimetyl-3-pentanon

Ämnes­beskrivning:

Brandfarlig eller mycket brandfarlig vätska.

Skylt enligt ADR:

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Brandfarlig (GHS02)