Hydrolyseras långsamt i vatten till glycerin.

Märkning & ID

Anmärkning: Hydrolyseras långsamt i vatten till glycerin.

Översikt

Ämne:

Glycidol

Ämnes­beskrivning:

Giftigt ämne.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Giftig (GHS06)