4-Cyano-2,6-dijodfenyloktanoat

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

4-Cyano-2,6-dijodfenyloktanoat

Ämnes­beskrivning:

Bekämpningsmedel (pesticid) som kan vara både giftigt och brandfarligt. Vilket som är största faran beror på beredningsform. Om beredningens UN-nummer anges, sök på det.

Skylt enligt ADR:

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Giftig (GHS06)