4,6-Dinitro-o-kresol, natriumsalt
För Räddningstjänstinformation - sök på »Natriumdinitro-o-kresolat» eller aktuellt UN-nummer.

Märkning & ID

Anmärkning: För Räddningstjänstinformation - sök på »Natriumdinitro-o-kresolat» eller aktuellt UN-nummer.

Översikt

Ämne:

4,6-Dinitro-o-kresol, natriumsalt

Ämnes­beskrivning:

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Giftig (GHS06)