1,2-Epoxi-3-(p-tolyloxi)propan

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

1,2-Epoxi-3-(p-tolyloxi)propan

Ämnes­beskrivning:

Miljöfarlig (vattenförorenande) vätska.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

VARNING Skadlig (GHS07)