1-(1-Isocyanato-1-metyletyl)-3-(1-metyletenyl)bensen

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

1-(1-Isocyanato-1-metyletyl)-3-(1-metyletenyl)bensen

Ämnes­beskrivning:

Giftigt ämne.

Skylt enligt ADR:

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Frätande (GHS05)