2,5-Dikloro-6-metoxibensoesyra

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

2,5-Dikloro-6-metoxibensoesyra

Ämnes­beskrivning:

Skylt enligt ADR:

-

Märkning och faroangivelser

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Frätande (GHS05)