1,2-Dimetylimidazol

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

1,2-Dimetylimidazol

Ämnes­beskrivning:

Frätande ämne.

Skylt enligt ADR:

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Frätande (GHS05)