Märkning & ID

Översikt

Ämne:

Foxim

Ämnes­beskrivning:

Självreaktivt ämne (vars temperatur inte behöver kontrolleras under transport). Kan sönderfalla kraftigt exotermt även utan medverkan av syre.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

VARNING Skadlig (GHS07)