5,6-Diklor-1-fenoxikarbonyl-2-trifluormetylbensimidazol

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

5,6-Diklor-1-fenoxikarbonyl-2-trifluormetylbensimidazol

Ämnes­beskrivning:

Giftigt ämne.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

VARNING Skadlig (GHS07)