5-Norbornen-2,3-dikarboxylsyraanhydrid

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

5-Norbornen-2,3-dikarboxylsyraanhydrid

Ämnes­beskrivning:

Skylt enligt ADR:

-

Märkning och faroangivelser

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Frätande (GHS05)