1,3,5-Trioxan

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

1,3,5-Trioxan

Ämnes­beskrivning:

Brandfarligt fast ämne.

Skylt enligt ADR:

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Brandfarlig (GHS02)