2,4,4-Trimetyl-1-penten

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

2,4,4-Trimetyl-1-penten

Ämnes­beskrivning:

Brandfarlig eller mycket brandfarlig vätska.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Brandfarlig (GHS02)