1,3-Difenylguanidin

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

1,3-Difenylguanidin

Ämnes­beskrivning:

Giftigt ämne.

Skylt enligt ADR:

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

VARNING Skadlig (GHS07)