Tribenuronmetyl

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

Tribenuronmetyl

Ämnes­beskrivning:

Skylt enligt ADR:

-

Märkning och faroangivelser

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

VARNING Skadlig (GHS07)