1,3-Bis(2,3-Epoxipropoxi)bensen

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

1,3-Bis(2,3-Epoxipropoxi)bensen

Ämnes­beskrivning:

Giftigt ämne.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Giftig (GHS06)