Diklordimetyleter, symmetrisk

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

Diklordimetyleter, symmetrisk

Ämnes­beskrivning:

Giftig och brandfarlig vätska.

Skylt enligt ADR:

-

Märkning och faroangivelser

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Brandfarlig (GHS02)