Ammoniaklösning

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

Ammoniaklösning
vattenlösning, mindre än 10 %

Ämnes­beskrivning:

Lösning:

Detta ämne är en lösning. En separat ämnespost finns för det rena ämnet.

Skylt enligt ADR:

-

Märkning och faroangivelser

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Frätande (GHS05)