Märkning & ID

Översikt

Ämne:

o-Kresol

Ämnes­beskrivning:

Giftigt eller mycket giftigt ämne som dessutom är frätande.

Skylt enligt ADR:

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Frätande (GHS05)