Kalciumcyanidlösningar

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

Kalciumcyanidlösningar

Ämnes­beskrivning:

Mycket giftigt fast ämne (oorganiskt).

Lösning:

Detta ämne är en lösning. En separat ämnespost finns för det rena ämnet.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Giftig (GHS06)