3,5,5-Trimetyl-2-cyklohexen-1-on

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

3,5,5-Trimetyl-2-cyklohexen-1-on

Ämnes­beskrivning:

Skylt enligt ADR:

-

Märkning och faroangivelser

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

VARNING Skadlig (GHS07)