N-Nitrosodimetylamin

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

N-Nitrosodimetylamin

Ämnes­beskrivning:

Mycket giftig vätska.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Giftig (GHS06)