1,4-Fenylendiamin

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

1,4-Fenylendiamin

Ämnes­beskrivning:

Låggradigt giftigt fast ämne (organiskt).

Skylt enligt ADR:

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Giftig (GHS06)