Koboltsulfat

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

Koboltsulfat

Ämnes­beskrivning:

Skylt enligt ADR:

-

Märkning och faroangivelser

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Skadlig (GHS07)