Formaldehyd gas
Formaldehyd förekommer i praktiken bara i vatten- eller metanollösning.

Märkning & ID

Anmärkning: Formaldehyd förekommer i praktiken bara i vatten- eller metanollösning.

Översikt

Ämne:

Formaldehyd gas

Ämnes­beskrivning:

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Frätande (GHS05)