Märkning & ID

Översikt

Ämne:

Kloridazon

Ämnes­beskrivning:

Låggradigt giftig vätska (organisk).

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

VARNING Skadlig (GHS07)