Natriumetylat

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

Natriumetylat

Ämnes­beskrivning:

Självupphettande och frätande ämne. Kan i kontakt med luft hettas upp och så småningom självantända.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Brandfarlig (GHS02)