2-Klor-N-(2,6-dimetylfenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmetyl)acetamid

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

2-Klor-N-(2,6-dimetylfenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmetyl)acetamid

Ämnes­beskrivning:

Skylt enligt ADR:

-

Märkning och faroangivelser

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

VARNING Skadlig (GHS07)