Tosylisocyanat, lösningar

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

Tosylisocyanat, lösningar

Ämnes­beskrivning:

Brandfarlig eller mycket brandfarlig vätska som dessutom är giftig.

Lösning:

Detta ämne är en lösning. En separat ämnespost finns för det rena ämnet.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Skadlig (GHS07)