2-(2-(Hexyloxy)ethoxy)etanol

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

2-(2-(Hexyloxy)ethoxy)etanol

Ämnes­beskrivning:

Skylt enligt ADR:

-

Märkning och faroangivelser

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Frätande (GHS05)