1-Etoxi-2-propanolacetat

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

1-Etoxi-2-propanolacetat

Ämnes­beskrivning:

Brandfarlig eller mycket brandfarlig vätska.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

VARNING Brandfarlig (GHS02)