Tris(2-kloretyl)fosfat

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

Tris(2-kloretyl)fosfat

Ämnes­beskrivning:

Miljöfarlig (vattenförorenande) vätska.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Skadlig (GHS07)